زنگ خطر افزایش سن ازدواج / یک روانشناس در گفتگو با زندگی سالم مطرح کرد

0
18
زنگ خطر افزایش سن ازدواج / یک روانشناس در گفتگو با زندگی سالم مطرح کرد

زنگ خطر افزایش سن ازدواج / یک روانشناس در گفتگو با زندگی سالم مطرح کرد

زنگ خطر افزایش سن ازدواج / یک روانشناس در گفتگو با زندگی سالم مطرح کرد

فاطمه براتی، گروه جامعه: سن ازدواج بالارفته است وشرایط گوناگونی دراین امردخیل است و این موضوع تبعات خاص خودرادرپی دارد. سؤال اساسی این است که چراسن ازدواج بالارفته؟ و اگربه گذشته نگاه کنیم پدربزرگ ومادربزرگ هادرسنین کم ازدواج می‌کردند اما درحال حاضرشرایط وسبک زندگی متفاوت شده است واین تفاوت هامشکل سازشده است. برای اینکه بااین موضوع وعوامل آن آشناشویم بادکترعلیرضااکبرزاده، دکترای جامعه شناسی به گفت وگو نشستیم که درزیرمی خوانید:

سن ازدواج بالارفته است این موضوع راتحلیل کنید؟

سن ازدواج افزایش یافته وخانواده یکی ازارکان مهم جامعه است وزمانی که ازدواج به تاخیرمی افتد پایه واساس جامعه متزلزل می‌شود وتحلیل می‌رود واین موضوع عوامل خاص خودرادارد وعلل باید شناخته شود. هرپدیده ای که درجامعه اتفاق می افتد دلیلی دارد وبی علت نیست.

زنگ خطر افزایش سن ازدواج / یک روانشناس در گفتگو با زندگی سالم مطرح کرد

یکی ازمسائلی که دراین موضوع نقش مهمی دارد شرایط اقتصادی است دراین موردتوضیح دهید؟

اشتغال، درامد وتوان اداره زندگی ازمباحثی است که در اقتصاد مطرح می‌شود وفردبرای اینکه تشکیل خانواده دهد شغلی باید داشته باشد تابتواند زندگی رااداره کند ومسکن فراهم کند وخانواده دخترهم به خاطرموضوعات دیگروتهیه جهازامادگی ندارند که فرزندشان ازدواج کند وسن ازدواج بالامی رود چون دختروپسرشرایط ندارند.

فرهنگ دراین امرچه قدردخیل است؟

عواملی که باعث شده سن ازدواج بالارود به دودسته تقسیم می‌شود:

یکی مسائل اقتصادی است ودیگری مباحث فرهنگی است عواملی روی ذهنیت ورفتارماتاثیرمی گذارد ویک امرفرایندی است وگذشت زمان باعث شده است اتفاق بیفتد ویک شبه نبوده است ونگاه به تشکیل خانواده هم دربین جوانان تغییریافته است وبه جنبه خاصی می‌نگرند درحالی که بهترین اعمال نزدخداوند تشکیل خانواده است ودین فردکامل می‌شود اماجوانان این ابعادرادرنظرنمی گیرند متاسفانه درجامعه ازدواج ناموفق هم زیادشده وجوانان وقتی بااین فراوانی شکست مواجه می‌شود باعث می‌شود ترس ونگرانی به ازدواج پیداکند ومجردبودن راترجیح دهد.

آیا سطح تحصیلات هم دراین زمینه نقشی دارد؟

یکی ازموانع دیگر گرایش جوانان به سمت ادامه تحصیل هست فردکارشناسی راتمام می‌کند اما چون شغلی ندارد تصمیم می‌گیرد ارشد بخواند وتادکتراهم می‌خواند وهنوزمجرداست ازتبعات ادامه تحصیل این است که توقعات افزایش می‌یابد وفردکسی هم سطح خودش رامی خواهد راضی نمی‌شود باکسی که تحصیلات کمتری دارد ازدواج کند درصورتی که تنها راه کامیابی ادامه تحصیل نیست متاسفانه مردم فکرمی کنند تنها راه پیشرفت تحصیلات عالیه است تحصیلات کمک کننده هست اماتنها راه نیست راههای کسب موفقیت بسیار است جوانان دردوره تحصیلات تنهادرس می‌خوانند ونمی توانند ازمطالبی که خوانده‌اند درزندگی

زنگ خطر افزایش سن ازدواج / یک روانشناس در گفتگو با زندگی سالم مطرح کرد

روزمره استفاده کنند.

ازنقش خانواده‌ها بگویید؟

خانواده‌ها نقش مؤثر به سزایی دراین امر دارند، برخی ازخانواده ها متاسفانه توقعات فزاینده‌ای رابیان می‌کنند درخواست‌هایی که معقول نیست می گویند: دامادفلان ماشین راداشته باشد ودرفلان منطقه مسکن داشته باشد وسبب می‌شود سن ازدواج بالارود امابعضی توقعات به جاست: اینکه فردی که می‌خواهد تشکیل خانواده دهد حداقل شرایط راداشته باشد شغلی که بتواند یک زندگی رااداره کند.

تبعات بالارفتن سن ازدواج چیست؟

ازدواج سفیداست پدیده‌ای شوم وسیاه که روبه افزایش است ودختروپسربودن صیغه محرمیت زیریک سقف‌اند خداوند حس جنسی را قرارداده تا جذب یکدیگرشوند وتشکیل خانواده دهند امامتاسفانه نیازجنسی که برای تشکیل خانواده است تبدیل شده به انحرافات جنسی، بیماری‌های جنسی ومشکلات روحی وروانی که به دنبال دارد وتخریب کننده هست.

ازتبعات دیگرکه می‌توان ذکرکرد: میزان باروری کاهش یافته که باسیاست‌های جمعیتی مغایرت دارد وقتی سن بالاازدواج می‌کنند اختلاف سنی بافرزند زیادهست وانگیزه های تربیتی کاهش می‌یابد چون کودک می‌خواهد سروصداکند اماوالدین حوصله ندارند. خانم‌ها وقتی دیرازدواج می‌کنند ممکن است دچارزایمان پرخطرشوند چون سنشان بالارفته است ومشکلاتی پیدامی کنند. وقتی فرزند به سن 18 سالگی می‌رسد یکی ازوالدینش را ندارد الان که جوانان ما والدینشان حضور دارند اما بازهم مشکلات دارند زمانی که یکی از والدین هم نباشند مشکلات دوچندان می‌شود.

راه کارهای شما دراین زمینه چیست؟

وقتی علل وعوامل شناخته شود برای رفع موانع اقدام کرد ازمتخصصان درحوزه های گوناگون استفاده شود وبراساس نتایج تحقیقات گام برداریم دولت برای اشتغال باید اقدام کند چون یکی ازمیاحث مهم است

بحث‌های فرهنگی مورددوم است ونیازمند صبروحوصله چراکه جوانان زیربارمسئولیت نمی‌روند اما پدرهایمان رفتند بیانگراین موضوع است که نگرش‌ها متفاوت شده است واذهان برای اینکه درجهت مثبت تغییرکند برنامه ریزی درازمدت می‌خواهد.

زنگ خطر افزایش سن ازدواج / یک روانشناس در گفتگو با زندگی سالم مطرح کرد

زنگ خطر افزایش سن ازدواج / یک روانشناس در گفتگو با زندگی سالم مطرح کرد

نویسنده : فاطمه براتی

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here