طالع تاریکی / بررسی مجموعه شعر نیلوفر شریفی ( نیلوفر نام دیگر زخم است )

0
30
طالع تاریکی / بررسی مجموعه شعر نیلوفر شریفی ( نیلوفر نام دیگر زخم است )

طالع تاریکی / بررسی مجموعه شعر نیلوفر شریفی ( نیلوفر نام دیگر زخم است )

طالع تاریکی / بررسی مجموعه شعر نیلوفر شریفی ( نیلوفر نام دیگر زخم است )

فرم در آثار نیلوفر شریفی تا حدودی وامدار ادبیات مهاجرت است و به خوبی از عناصر و مولفه های این ادبیات بهره می جوید. شاعر نگاهش را به طور خودآگاه یا ناخودآگاه به روی زخم هایی می کشاندکه عمدتا نشان دهنده عوالم زنانِ خاورمیانه است وگاه با ذهنیتی شقه شده روبرو می شویم که بازتابِ نوعی دیگری از زندگی است و این امر به غایت تحت تاثیر سرمایه داری نوین جهان است و سیاست هایی که در راه اعتلای سرمایه داری و استحکام قدرت به جنگ و خشونت منجر می شود و نقش ادبیات مهاجرت  را می توان در عرض جغرافیایی دنبال کرد و این ادبیاتِ اعتراضی امروزه طیفِ وسیعی دارد و از بی مرزی و جهانشمولی می گوید و درهر گوشه ای از جغرافیا این شاعران و نویسندگان هستند که مراوده های انسانی را دیگر بار تحت شعاع قرار می دهد.

حرکت در شعر نیلوفر از جزء به کل است. وقتی تصاویر جنگ را نشان می دهد از این رهگذر زن را به تصویر می کشد و صدای زن را ناخواسته در متن می شنویم که در صدای تمام زنانِ خاورمیانه ادغام شده. صدای عایشه، مونس وآمنه را که موجودیتش به بچه دار شدن،خانه داری و روزمرگی گره خورده است. در این مکانیزم نوشتاری ما با عناصر دیگری روبرو نمی شویم مانند ابزار جنگ یا مردانی که در جنگ حضور دارند. شریفی تنها به زخم ها و حضور برجسته زن که به واسطه جنگ زخم خورده اند توجه دارد و نگاهش چون دوربینی به روی دغدغه های اجتماعی که در پشتِ زن کمین کرده اند، زوم می شود

طالع تاریکی / بررسی مجموعه شعر نیلوفر شریفی ( نیلوفر نام دیگر زخم است )

در شعر شریفی گاه با زنی روبرو هستیم که از فرط عجز و منفعل بودنش مخاطب را از همراهی برمی گرداند و این زنی نیست که مخاطب انتظارش را می کشد تا لابه لای این سطوح آن را به خوانش درآورد. گاه زن در شعر نیلوفر دچار یاس و سرخوردگی می شود و در یک روایت خطی حرکت می کند. زنی که حتی در فضای جنگ با توانایی ذاتی خود به انزوا پناه می برد.

شریفی در اولین تجربه انتشار یافته ی خود «نیلوفر نام دیگر زخم است؟» نشان داد می تواند از تجربه های موجود در جهان هستی به شعری اصیل دست یازد.

طالع تاریکی / بررسی مجموعه شعر نیلوفر شریفی ( نیلوفر نام دیگر زخم است )

طالع تاریکی / بررسی مجموعه شعر نیلوفر شریفی ( نیلوفر نام دیگر زخم است )

نویسنده :میترا سرانی اصل

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here